Съветът на ЕС одобри регламент за устойчив дизайн на продукти

Съветът на ЕС одобри регламент за устойчив дизайн на продукти

Съветът на Европейския съюз прие Регламента за екодизайн, който установява нови изисквания за устойчивост на продуктите. Този регламент заменя съществуващата Директива за екодизайн и разширява нейния обхват, извън енергийните продукти, до всички стоки, пуснати на пазара на ЕС. Производителите вече ще трябва да проектират продуктите по начин, който намалява енергийното потребление и минимизира отрицателното въздействие върху околната среда.

След подписването му от председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета, регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила на 20-ия ден след публикуването му. Регламентът ще се прилага от 24 месеца след влизането му в сила. Това споделиха от Българска асоциация по рециклиране.

Разширяване на обхвата на устойчивостта

Новият регламент въвежда по-широк подход към устойчивостта и екодизайна, обхващайки аспекти като ефективност, издръжливост, въглероден отпечатък и рециклирано съдържание.

Според регламента всички продукти, влизащи в ЕС, трябва да отговарят на неговите изисквания, включително специфичните екодизайн критерии, посочени в чл. 5. Тези критерии включват рециклирано съдържание, екологичен отпечатък, издръжливост, надеждност, дълготрайност, поправимост, поддръжка, присъствие на вещества, предизвикващи безпокойство, възможност за рециклиране, оползотворяване на материалите и повторно производство.

Рамка за специфични изисквания

Регламентът определя общи изисквания за продуктите, като дава възможност за приемане на специфични изисквания чрез делегирани актове на Европейската комисия. Тези актове ще определят конкретни изисквания за екодизайн за определени продукти и съответните процедури за оценка на съответствието.

При установяване на тези изисквания, Комисията трябва да предоставя на икономическите оператори достатъчно време за съобразяване, като датата на прилагане на делегирания акт не може да бъде по-кратка от 18 месеца от влизането му в сила, освен в надлежно обосновани случаи.

Многогодишни работни планове и продуктови групи

Регламентът изисква редовно актуализирани многогодишни работни планове, които да определят приоритетите на Европейската комисия. Първият план приоритизира продуктови групи като желязо и стомана, алуминий, текстил (особено облекла и обувки), мебели (включително матраци), гуми, перилни препарати, бои и смазочни материали. Първите мерки за екодизайн за тези продукти се очаква да бъдат приети до 2026 г.

### Дигитални продуктови паспорти и информация

Голям акцент се поставя върху информацията за продукта, която ще бъде включена в дигитални продуктови паспорти, етикети и изисквания за информация. Компаниите трябва да осигурят, че информацията в паспортите е автентична, надеждна и проверена съгласно изискванията, установени в специфичния делегиран акт за всяка продуктова група. Освен това, резервно копие на дигиталния продуктов паспорт трябва да се съхранява от сертифициран доставчик на услуги за продуктов паспорт на трета страна, а копие от носителя на данни или уникалния идентификатор на продукта трябва да се предоставя на търговци и онлайн пазари, продаващи продукта.

Нови инструменти и обществени поръчки

Регламентът въвежда нови инструменти като задължителни зелени обществени поръчки, със задължителни критерии, които трябва да бъдат определени за възлагащите органи. Целите изискват най-малко 50% от обществените поръчки на годишна или многогодишна основа да са за най-устойчивите продукти, провеждани на ниво възлагащи органи или субекти, или на национално ниво.

Предотвратяване на унищожаването на непродадени стоки

Друг инструмент цели предотвратяване на унищожаването на непродадени потребителски стоки чрез изисквания за прозрачност при изхвърляне на непродадени артикули и възможност за забрана на тяхното унищожаване за определени продуктови групи.

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове за такава забрана, като първата забрана ще обхваща облекло и обувки: две години след влизането в сила на регламента за големите предприятия и шест години за средните предприятия.

Икономическите оператори ще трябва да предприемат разумни мерки за предотвратяване на необходимостта от унищожаване на непродадени потребителски продукти. Освен това, правилата задължават големите компании да оповестяват годишните количества непродадени стоки, от които са се освободили, и причините за това.

Надзор на пазара и митнически контрол

Надзорът на пазара и митническият контрол ще поставят силен акцент върху контрола на регулираните продукти, включително планирани дейности по надзор.

Създаване на форум за екодизайн

Първата стъпка след публикуването на регламента в Официален вестник на ЕС ще бъде създаване на форум за екодизайн, в който заинтересованите страни могат да участват. Първата среща на форума се очаква в края на 2024 г. или началото на 2025 г.

Този нов регламент представлява значителна стъпка към по-устойчив и екологичен пазар в ЕС, създавайки рамка за бъдещи стандарти за дизайн и устойчивост на продуктите.

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *